PublicaTIONS

 

2021

  • Masats, Dolors, & Pratginestós, Cèlia (Eds.). (2021). Lessons learnt in schools implementing project-based learning. Barcelona: Omnia Science. (Open Access)

  • Masats, Dolors, & Pratginestós, Cèlia (Eds.) (2021). L'aula com a àmbit d'investigació sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua / El aula como ámbito de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua / A aula como contexto de investigação sobre o ensino e a aprendizagem de língua / The classroom as a site for research on language teaching and learning. Bern: Peter Lang.

2020

 

2019

 

2018

 

2016

  • Masats, Dolors & Noguerol. Artur (2016). Proyectos lingüísticos de centro y currículo. In D. Masats i L. Nussbaum (Ed.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (p. 59-84). Madrid: Síntesis. ISBN digital: 9788490779590.​​​​